Poptávka zboží

Čistič montážní pěny

Přípravek pro snadné a rychlé čistění pracovních pomůcek potřísněných nevytvrzenou polyuretanovou pěnou a aplikačních častí NBS pistolí. Dóza je vybavena rozprašovačem, ale lze ji našroubovat i na aplikační pistoli.

Podrobnější popis  
Nenašli jste to, co hledáte? Nechte si zpracovat nabídku na míru.
Ceny včetně DPH 21%.
ROZMĚR OBJ. ČÍSLO EAN CENA SKLAD
500 0260004 - 129,64 Kč 107,14 Kč bez DPH 3 ks

Podrobnější popis

Nebezpečí: H222 - H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout * H319 Způsobuje vážné podráždění očí * H336 Může způsobit ospalost nebo závratě * P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření * P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití * P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení * P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C * P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování * P102 Uchovávejte mimo dosah dětí * P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy. Obsahuje: aceton. EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Podobné produkty

Jsme vám k dispozici

Roman Havlíček
e-shop, internetový specialista 

 info@sroubyonline.cz

 Pondělí - Pátek  7.00 - 15.30

 355 335 630

Doprava ZDARMA

Při nákupu nad 2000 Kč

Od 1 kusu

Možnost nákupu od 1 kusu

Přes 500 spokojených zákazníků

podívat se na recenze

Skladová zásoba

Přes 40 000 položek skladem