Poptávka zboží

Pistolová protipožární pěna

Jednosložková izolační polyuretanová pěna s prokazatelnou odolností proti ohni a s dalšími doplňkovými charakteristikami. Je vyrobena z vysoce kvalitních surovin, aplikace probíhá pomocí pistole.

Podrobnější popis  
Nenašli jste to, co hledáte? Nechte si zpracovat nabídku na míru.
Ceny včetně DPH 21%.
ROZMĚR OBJ. ČÍSLO EAN CENA SKLAD
750ml 403121RP 8595100140456 389,61 Kč 321,99 Kč bez DPH skladem u dodavatele

Podrobnější popis

Aplikace

Tato PUR pěna se používá na vyplňování spár při montáži okenních a dveřních rámů, jako protipožární izolace v příčkách a instalačních jádrech bytových domů. Má vysokou plnící schopnost i velmi dobrou rozměrovou stabilitu. Vykazuje vysokou přilnavost a lepivost k podkladům jako je zdivo, beton, kámen, dřevo, polystyren, plasty, ocel a tvrzené PVC. Třída reakce na oheň B-s1,d0 dle normy EN 13501-1.

Nebezpečí H222 Extrémně hořlavý aerosol H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout H315 Dráždí kůži H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci H319 Způsobuje vážné podráždění očí H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest H351 Podezření na vyvolání rakoviny H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici H332 Zdraví škodlivý při vdechování * P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku P102 Uchovávejte mimo dosah dětí P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy-Zákaz kouření P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ SSTŘEDISKO/lékaře/ tel. 224919293, 224915402 P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení P405 Skladujte uzamčené EUH204 Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci. * Obsahuje Difenylmethandiisokyanát (isomery a homology)

Podobné produkty

Jsme vám k dispozici

Roman Havlíček
e-shop, internetový specialista 

 info@sroubyonline.cz

 Pondělí - Pátek  7.00 - 15.30

 355 335 630

Doprava ZDARMA

Při nákupu nad 2000 Kč

Od 1 kusu

Možnost nákupu od 1 kusu

Přes 500 spokojených zákazníků

podívat se na recenze

Skladová zásoba

Přes 40 000 položek skladem