Poptávka zboží

Značkovací sprej

Speciální nástřiková barva odolná proti vodě, oděru, běžné stavební chemii i povětrnostním vlivům. Rychle zasychá, je neprůsvitná a velmi jasná.

Podrobnější popis  
Nenašli jste to, co hledáte? Nechte si zpracovat nabídku na míru.
Ceny včetně DPH 21%.
ROZMĚR OBJ. ČÍSLO EAN CENA SKLAD
Modrá TP00003 8595100133601 194,06 Kč 160,38 Kč bez DPH skladem u dodavatele
Zelená TP00004 8595100133618 197,98 Kč 163,62 Kč bez DPH skladem u dodavatele

Podrobnější popis

Nebezpečí! Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu! Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Zamezte vdechování par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontakní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Platí jen pro bílou, modrou a červenou: Nebezpečí! Dráždí kůži.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

Podobné produkty

Jsme vám k dispozici

Roman Havlíček
e-shop, internetový specialista 

 info@sroubyonline.cz

 Pondělí - Pátek  7.00 - 15.30

 355 335 630

Doprava ZDARMA

Při nákupu nad 2000 Kč

Od 1 kusu

Možnost nákupu od 1 kusu

Přes 500 spokojených zákazníků

podívat se na recenze

Skladová zásoba

Přes 40 000 položek skladem